"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2011 Ngày 21 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Kế Sách
20-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
20-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011. 06
20-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010, huyện Kế Sách. 09
20-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, huyện Kế Sách. 11
20-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015, huyện Kế Sách. 15
20-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách. 18
HĐND huyện Thạnh Trị
17-12-2010 Nghị quyết số 7/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011. 20
17-12-2010 Nghị quyết số 8/2010/NQ-HĐND về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa huyện, xã (thị trấn) huyện Thạnh Trị giai đoạn ổn định 2011 - 2015. 22
17-12-2010 Nghị quyết số 9/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 25
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2011. 29
17-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2011. 32
HĐND thành phố Sóc Trăng
22-10-2010 Nghị quyết số 110/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sóc Trăng năm 2010 (đợt 2). 34
22-12-2010 Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 36
22-12-2010 Nghị quyết số 109/2010/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2011. 40
22-12-2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng Chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính. 43
22-12-2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 44
22-12-2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2011. 46
1,765,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner